Начало    Карта на сайта   bgen
logo
    . Крайни клиенти    .Инсталаторски фирми     .За Vaillant     .За Vaillant Group     . За Газкомфорт    .Контакти


   Skip Navigation Links Начало » Инсталаторски фирми » Контролни листове » Vaillant тип кондензен

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ИНСТАЛИРАНИ СТЕННИ ГАЗОВИ УРЕДИ VAILLANT ТИП КОНДЕНЗЕН - VUW, VU

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ИНСТАЛИРАНИ СТЕННИ ГАЗОВИ УРЕДИ VAILLANT ТИП КОНДЕНЗЕН - VUW, VU
 

КОД

УКАЗАНИЕ

Потвърж-дение
 

01       ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

 
01-01
Издадено ли е Разрешително за въвеждане в експлоатация?
 
01-02
Проверена ли е херметичността на целия газопровод? (със спрей за изтичане на газ)
 
01-03
При използване на пропан*:
Вградена ли е газ детектор с магнетвентил за спиране подаването на газа.
 
01-04
Кондензните уреди могат да работят само с чист пропан (от цистерна) и не могат да работят с бутан или негови смеси – пропан-бутан.
Внимание: При несъблюдаване на това условие съществува опасност от разрушаването на горелката.
 
01-05
При природен газ входното налягане на газа при уреда в режим на работа на пълна мощност (режим на БГВ) трябва да е в границите 17– 25mbar.
 
01-06
Избран ли е подходящ фитинг за връзка с газовата инсталация?
 
 
* В никакъв случай да не се използват промишлени редуктори.

Препоръка
 
 
Уредите тип VU 466 и VU 656  е препоръчително да се инсталират в самостоятелно помещение с вентилационен отвор от 150 см3 ,с постоянна врата, и в което да не се съхраняват запалими или агресивни материали. (При използване на въздуха от помещението за горене в уреда, вентилационният отвор трябва да е със сечение от 300 см3.)
 
 

02       ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

 
02-01

Монтиран ли е уредът на стената съгласно указанията от инструкцията за инсталиране?

 
02-02
Спазени ли са минималните странични отстояния на уреда от съседни шкафове или обзавеждане?
 
02-03
Вграден ли е филтър с диаметър ¾“/ 1” към възвратния отоплителен кръг (в съответствие с диаметъра на използваната тръба).
 
02-04
Преди филтъра трябва да се вгради ¾”/ 1” сферичен кран (Да не се използват мини сферични кранове поради тесния вътрешен диаметър).
 
02-05
Когато тръбите на отоплителната инсталация се разделят в две посоки, диаметърът на тръбата до разклонението трябва да е както следва:
 
Мощ- ност на радиа-торите
Високотемпературна отоплителна инсталация 90/700С
(при уреди тип VUW, VU,VUI)
Нискотемпературна отоплителна инсталация 70/550С
(при уреди тип ECOTEC)
28 kW
1” (при медни тръби 28Æ)
1 1/4” (при медни тръби 28Æ)
 
35 kW
1 ¼ “ (при медни тръби 28Ø)
1 ¼ “ (при медни тръби 35Ø)
 
 
46 kW
1 ¼ “ (при медни тръби 35Ø)
1 ¼”(при медни тръби 35Ø)
 
02-06
Ако тръбната разводка се извършва само в една посока (т.е. радиаторите са свързани последователно), до средата на отоплителната инсталация (съгласно мощността на радиаторите) диаметърът на тръбата трябва да съответства на указания в т. 03-05, а до края да е един размер по-малка.
(С тръба ¾” 22Æ) могат да се вградят 3-4 радиатора, с тръба ½” (18Æ– максимум 2 радиатора).
 
02-07
При мощност на радиатора по-голяма от 4,5 kW (дължина на радиатора над 2м) постъпателната тръба към радиатора трябва да има диаметър от ¾” (Æ22).
 
02-08
Кранът за изпразване на отоплителната инсталация трябва да е в близост до изходна канализационна тръба (тоалетна, баня, кухня).
·        При вградени в пода или в стената инсталации- на някой изход на радиатор- изпускателен кран с херметична капачка.
·        При открити (външни) инсталации– в близост до изходна канализация.
·        При подово отопление- на колектора.
·        При колекторни инсталации– на радиатора.
·        При проблеми на някой изход на радиатора изпускателния кран да е с херметична капачка.
 
02-09
Когато радиаторите са на различна височина, обезвъздушителите трябва да се монтират на най-високата точка на постъпателния и на възвратния тръбопровод на отоплителната инсталация.
 
02-10
Когато се монтират тръби в стени и подове, те трябва да се разположат и обезопасят така, че да не попадат в контакт с вар и цимент и при разширяване да могат да се движат без риск от нанасяне на щети или шумове (изолация, защитна тръба, място около тръбата).
 
02-11
Правилно ли са монтирани радиаторите (т.е. за обезвъздушаването обезвъздушителят трябва да е разположен на най-високата точка на радиатора).
 
02-12
Когато дължината на радиатора е по-голяма от 1,8 м, той трябва да се включи двустранно.
 
02-13
На всеки използван стар чугунен радиатор трябва да се монтира обезвъздушител.
 
02-14
В отоплителната инсталацията трябва да има хидравлично налягане от 1-1,5бара.
 
02-15
Радиаторите обезвъздушени ли са?
 
02-16
Инсталацията била ли е подложена на контрол за херметичност. (Пробно налягане 2,5бара, контролът е чрез наблюдение).
 
02-17
На радиаторите трябва да са монтирани радиаторни вентили на постъпателния тръбопровод (Препоръчват се термостатични вентили) и секретен вентил във възвратния тръбопровод (Препоръчват се секретни вентили с предварителна настройка).
 
02-18
С цел избягване на повреди от измръзване на външните тръбопроводи при уреди, монтирани на балкон, същите трябва да се свържат така, че тръбопровода да минава под уреда директно в стената и вътрешността на сградата.При по-голяма дължина– задължително да бъдат термоизолирани.
 
02-19
Ако уредът не е инсталиран в помещение с подов сифон, предпазният му вентил трябва да се свърже чрез сифон към канализационната инсталация.
 
02-20
Кондензните уреди не могат да се инсталират на балкон, когато външните температури могат да са под +3оС през зимата
 
02-21
При изграждане на отоплителни инсталации с кондензни уреди не могат да се използват пластмасови тръби. Изключение могат да бъдат само дифузионно - плътни тръби като PeX. Ако за изграждане на отоплителната инсталация са използване тръби, които не са дифузионно плътни, то тогава кондензните уреди трябва да са разделени от отплителната инсталация. Тогава трябва да се изпълнят следните условия:
-         при уреди VUW 356 – Да се вгради допълнителен специален филтър – Арт. № 151628 и допълнителен спирателен кран на възвратната тръба на отоплителната инсталация към уреда.
-         При уреди тип VU 466 – Този специален филтър е вграден в уреда. Задължително веднъж годишно да се почиства.
 
02-22
В отоплителната инсталация трябва да се вгради разширителен съд с големина съгласно следната таблица:
Отоплителна мощност
Високотемпературна отоплителна инсталация 90/700С
Нискотемпературна отоплителна инсталация 70/550С
VUW 356,VU 466 –
28 kW
15 л
18 л
VUW 356,VU 466 –
35 kW
18 л
25 л
VU 466 –  46 kW
35 л
40 л
 
 
02-23
При области с твърда вода,твърдостта е над 4 mol/m3 (20dH), при пълнене на инсталацията трябва да се омекоти предварително водата ( филтър на фирма БРИТА - № 990349). При пускане на уреда и отоплителната инсталация в експлоатация внимателно да се обезвъздушат и бавно да се загряват (макс. Температура – минимум след 30 минути)
 
           
 
ПРЕПОРЪКИ:
При остаряла (използвана) отоплителна система, преди пълненето инсталацията трябва да се промие.
(Стенните проходи да са внимателно извършени).
Скритите тръби трябва да се боядисани с антикорозионно покритие и изолирани. Ако това не бъде направено, фирмата извършила монтажа на отоплителната инсталация отговаря за отстраняване на евентуално възникнали проблеми.
 
Сравнителна таблица
Стоманена тръба външен/вътрешен диаметър
Медна тръба външен/ вътрешен диаметър
Полиетиленова тръба с алуминиева вложка външен диаметър x дебелина на стената/вътрешен диаметър
3/8”/12,5 мм
15 мм/13 мм
16х2 / 12 мм
½”/16 мм
18 мм/16 мм
20х2,25 / 15,5 мм
¾”/21,6 мм
22 мм/20 мм
25х2,5 / 20 мм
1”/27 мм
28 мм/25 мм
32х3 / 26 мм
1 ¼”/36 мм
35 мм/32 мм
40х4 / 32 мм

03       ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
 
03-01
Монтиран ли е на входа на студената вода филтър (VUW 356)?
 
03-02
Монтиран ли е преди филтъра за студената вода ½” сферичен кран (VUW 356) (Може да се използва и мини сферичен кран)?
 
03-03
Проведен е контрол за херметичност на тръбопровода за студена вода?
 
03-04
 
 
Ако по-рано на тръбопроводите за горещата вода е имало проточен бойлер или водоводен (серпантинен) бойлер, на входа за студената вода на старото устройство трябва да се монтира спирателен вентил (Ако това не е възможно, старото устройство трябва да се демонтира изцяло).
 
03-05
При комбинацията VU 466,356 – VIH (едноконтурен газов уред – серпантинен бойлер) на входа на студената вода вградена ли е осигурителната група,включваща предпазен клапан – филтър – редуцирвентил с твърда(постоянна) настройка на налягането ≤ 9 бара?
 

Препоръка:

При входно налягане на студената вода >6 бара, задължително да се вгради редуцирвентил!

04       СИСТЕМА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ УРЕДИ ТИП ТУРБОМАКС
 
04-01
При хоризонтален стенно-проходен монтаж на коаксиална тръба до 4м за въздуха и изходящите газове, същата трябва да е монтирана под наклон от 2-3cм надолу към уреда. (около 3 % наклон)
 
04-02
Отворът за въздуха при хоризонтален стенен монтаж трябва да е обърнат надолу (наклонено под тръбата за изходящите газове ).
 
04-03
При хоризонтално- стенен монтаж външният край на коаксиалната тръба за въздуха и изходящите газове трябва да е на разстояние мин. 10-15cм от стената навън. Ако няма допълнително укрепване, той може да излиза навън от стената не повече от 30см.
 
04-04
Външните закрепващи скоби на системата за въздуха и изходящите газове трябва да са монтирани съгласно Инструкцията за монтаж на системата.
 
04-05
Всички детайли на системата за въздуха и изходящите газове трябва да бъдат оригинални Vaillant- детайли.
 
04-06
При наличие на удължавания на системата за въздуха и изходящите газове трябва за всяко удължение ≥ 1 м да се монтира поне една укрепваща скоба.
 
04-07
Спазени ли са стандартните отстояния на системата за въздуха и изходящите газове? Обърнете специално внимание на G и H от фигурата !
 
04-08
При уреди VU 466 изходът за кондензата да е закрепен зад предпазния клапан и свързан към сифона.
 
04-09
При експлоатация на уреди с използване на въздуха от помещението, задължително помещението трябва да има 2 вентилационни отвора от мин. 150 см2  (един горе и един долу). Ако са включени 2 или повече уреда в каскада на изходящите газове и общата мощност е над 50 kW, тогава се прилагат задължително изискванията за котелно помещение със съответната вентилация. Най-малката площ на вентилационните отвори сумарно трябва да е по-голяма от 300 см2.
 

05       ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

 
05-01
Има ли занулен контакт (макс. отстояние от 1м) в близост до уреда? Ако не, трябва да се монтира контакт и свърже към разпределителна кутия с кабел 3х1,5мм2.
 
05-02
Има ли протокол – контур “Фаза – Нула”? Ако в жилището няма правилно заземяване, нулевият проводник и заземителния извод на контакта не трябва да се свързват един към друг (опасност за живота). Трябва да се направи правилно заземяване от специалисти или уреда да се включи през автоматичен предпазител от 3-10А.
 
05-03
Контактът не трябва да е  под самия уред или непосредствено до него.
 
05-04
Стайния термостат трябва да е монтиран съгласно Инструкцията за инсталиране. Това важи и за евентуални други съставни части на системата за управление, като датчици, дистанционни управления и др.
 
05-05
Съединителният кабел между стайния термостат и уреда трябва да има напречно сечение от мин. 0.75мм2 при дължина на свързващия проводник до 50м.
 
 
УКАЗАНИЕ:
 
1)      При използване на регулатор на стайната температура евентуално съществуващите термостатни вентили на радиаторите в същото помещение трябва да са постоянно отворени или да се заменят от нормален радиаторен вентил.
2)      При директно свързване на уред тип VU 466 към отоплителна инсталация с термостатни вентили, задължително трябва да се вгради байпасна тръба.

06       Изходна канализация
 
06-01
Осигурителният клапан и кондензатният изход при кондензните уреди трябва задължително да са свързани към канализацията чрез сифон. Сифонът трябва да е напълнен с вода.
 
06-02
Свързващите тръби по т. 06-01 трябва да са само пластмасови, за да не корозират от кондензата.
 
06-03
Кондензатният изход трябва така да се свърже към канализацията, че по никакъв начин да не се използва от потребителя и да не влиза в контакт с човешката кожа или други чувствителни части на човешката тяло.
 
 
Изисквания към системата за въздуха и изходящите газове
 
1. Коаксиалната тръба за въздуха и изходящите газове трябва да бъде монтирана така, че отпадните продуктите от горенето да се разсейват свободно и по всяко време.
 
2. При определени атмосферни условия, може да се получи конденз (вода) от коаксиалната тръба. Тя не бива да се извежда над такива места, където конденза може да причини някаква вреда.
 
3. Ако коаксиалната тръба е изведена на по-малко от 2м височина над балкони, над земята или над плоски покриви, където хората имат достъп, изхода на тръбата трябва да се обезопаси с предпазна решетка (Vaillant – Арт.№ 300712).
 
4. Когато коаксиалната тръба е поставена на по-малко от 1м под пластмасов улук или на по-малко от 0,5м под боядисани стрехи или някаква друга боядисана повърхност, е добре те да бъдат покрити по дължина поне 1м, за да се предпазят.

 
 
Необходими отстояния при инсталиране на коаксиалната тръба:
А.Директно под и до отваряем прозорец или други отвори (напр. вентилационен) – 300мм
В.Под улуци и водосточни тръби – 25мм
С.Под стрехи – 25мм
D.Под балкони (под горната част на гаражни врати) – 200мм
E.От вертикални водосточни тръби – 25мм
F.От вътрешни или външни ъгли – 600мм
G.От земя, покрив или нивото на балконите – 300мм
H.От повърхност намираща се срещуположно на стената, от която излиза коаксиалната тръба – 600мм
I.От други тръби за извеждане на изгорели газове – 1200мм
J.От отвори в гаражи (напр. врати, прозорци), водещи към жилището– 1200мм
K.Вертикално от друга тръба на същата стена – 1500мм
L.Хоризонтално от друга тръба на същата стена – 300мм
M.Разстояние до съседна стена при вертикално монтирана коаксиална тръба – 500мм
logo

Copyright © 2008 GasKomfort.com        Всички права запазени.


       Линкове        Поверителност