Начало    Карта на сайта   bgen
logo
    . Крайни клиенти    .Инсталаторски фирми     .За Vaillant     .За Vaillant Group     . За Газкомфорт    .Контакти


   Skip Navigation Links Начало » Крайни клиенти » Гаранционно и извън гаранционно обслужване » Сервизен паспорт

СЕРВИЗЕН ПАСПОРТ ЗА ГАЗОВИ СТЕННИ УРЕДИ

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Скъпи клиенти,

Радваме се, че сте закупили продукт на Vaillant и Ви пожелаваме той денонощно и безупречно да Ви служи.
Как трябва да използвате и да работите с Вашия уред, ще разберете от приложената към него “Инструкция за експлоатация”.

За гарантирането на надеждна работа, максимална икономичност и максимална продължителност на живота на уреда, ние Ви препоръчваме сключването на договор за “Абонаментно сервизно обслужване” или на договор за “Годишна техническа профилактика” със специализирания сервизен отдел на фирма “Газкомфорт” , която единствено е упълномощена за сервизното обслужване на уредите Vaillant на територията на Република България.
Този газов уред подлежи на технически надзор, съобразно действащите законови норми.

За да ползвате предоставените гаранционни условия на продукта, Вие трябва да имате следните документи:
- оригинална фактура
- касова бележка (при плащане в брой)
- попълнен сервизен паспорт за уреда
- сключен договор за “Абонаментно сервизно обслужване” (след изтичането на първоначалния гаранционен период)

VAILLANT предоставя на притежателя на уреда фабрична гаранция за период от две години (24 месеца) от датата на пускане на уреда в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на неговото закупуване.

По време на първоначалния гаранционен период сервизната служба на “Газкомфорт” отстранява безплатно възникналите материални или фабрични дефекти.

ФАБРИЧНА ГАРАНЦИЯ

Фабричната гаранция покрива разходите за труд и резервни части по време на гаранционния период, относно повреди по уреда, възникнали при неговата експлоатация, при спазване на изискванията от инструкцията за експлоатация на стенни газови уреди VAILLANT и предписанията на сервизния специалист на “Газкомфорт” , извършил първоначалния пуск на Вашия уред.

Фабрична гаранция се предоставя само ако уредът е инсталиран от фирма, сертифицирана от “Газкомфорт” . В случай, че ремонтните работи по уреда в гаранционния срок се извършват от специалисти, които нe са служители на VAILLANT или на “Газкомфорт” , независимо от това дали те са специализирани и признати в тази област, гаранцията прекратява своето действие.

VAILLANT не поема отговорност за отстраняването на дефекти, които не се дължат на материални или фабрични дефекти, а са възникнали вследствие на неправилно инсталиране или експлоатиране на уреда и на неспазване на указанията за неговото ползване от страна на собственика (ползвателя).

Фабричната гаранция не покрива щети, нанесени на уредите вследствие на природни бедствия (пожар, наводнения, мълнии), както и при счупване, замръзване и корозия в отоплителните или водопроводни инсталации.
Фабричната гаранция не покрива щети, възникнали поради неотговаряща на изискванията отоплителна или газова инсталация, както и вследствие на неизправности в електрическата мрежа.

Фабричната гаранция не покрива разходите за отстраняване на натрупан котлен камък или други отлагания в уредите, както и за почистването на замърсявания причинени от лошото качество на водата във водопроводна инсталация.
Фабричната гаранция прекратява своето действие и в случаите на монтиране на такива резервни части в уреда, за които VAILLANT не е дал съгласие.

Фабричната гаранция не обхваща претенции, които надхвърлят безплатното отстраняване на дефекти, например претенции за обезщетения

ДОГОВОР за АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ или за ГОДИШНА ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА

Договорът за “Абонаментно сервизно обслужване” или за “Годишна техническа профилактика” се сключва след изтичане на първоначалния гаранционен срок на уреда. Той може да бъде подновяван ежегодно или да бъде слючен за по-продължителен период.

Договорът за “Абонаментно сервизно обслужване” осигурява безплатно поддържане, ремонт и подмяна на резервни части на уреда. Той гарантира безплатното извършване на годишна техническа профилактика, в периода на неговата валидност.

Договорът за “Абонаментно сервизно обслужване” може да бъде сключен само след извършена инспекция или техническа профилактика на уреда в предходния едногодишен период.

Договорите за “Абонаментно сервизно обслужване” или за “Годишна техническа профилактика” осигуряват редовен технически преглед на уреда по начин и в обем, съобразно техническите предписания на производителя и действащите законови норми. Това допринася в голяма степен за сигурната работа на Вашия уред.

Договорите за “Абонаментно сервизно обслужване” или за “Годишна техническа профилактика” не включват щети и ремонти, които са извън покритието на фабричната гаранция. Тези дейности и услуги се заплащат отделно, съгласно действащите цени за труд и резервни части на фирма „Газкомфорт”.

Фирма „Газкомфорт” гарантира безупречно обслужване на уредите VAILLANT със своите високо квалифицирани сервизни специалисти.

Тя единствено е упълномощена да поддържа уредите VAILLANT на територията на Република България

ИНСПЕКЦИЯ и ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА

По време на първоначалния гаранционен период “Газкомфорт” извършва безплатно, еднократна инспекция, преди края на втората година. Тя има за цел да провери, зададените от производителя, контролни параметри за безупречната работа на уреда. При инспекция сервизният специалист проверява настройките на уреда, извършва задължителни мероприятия по безопасност и дава становище по евентуални рискови фактори, които биха предизвикали някаква повреда.

Tехническа профилактика на уреда се провежда след изтичането на неговия първоначален гаранционен период и ежегодно през следващите години от живота му, при подписан договор за “Абонаментно сервизно обслужване” или за “Годишна техническа профилактика”. Тя се извършва по комплексна цена за труд и материали, обявена предварително от фирма “Газкомфорт” и валидна за цялата страна.

Дейностите по техническата профилактика се извършват от високо квалифицирани сервизни специалисти, в обем и съдържание, съгласно предписанията на производителя VAILLANT - Германия.

При извършването на техническа профилактика се проверява състоянието на отделните възли на уреда, както и цялостната му работа, извършват се регламентирани ремонтни дейности и се подменят при необходимост, определени резервни части. Обема на дейностите е описан по-долу във вашия сервизен паспорт.

“Газкомфорт” си запазва правото на промени в съдържанието на списъка от дейности при провеждането на годишна техническа профилактика, поради специфичните разлики между отделните видове уреди и технологичните промени, които биха настъпили за в бъдеще.

Годишната техническа профилактика е част от задължителните мерки за безопасна експлоатация на уреда, съгласно българското и европейско законодателство.

“Газкомфорт” удостоверява извършването на инспекция или техническа профилактика със сервизен документ.

Дейности извършвани при провеждане на техническа профилактика на конвенционални газови стенни уреди

1. Преглед на общото състояние на уреда, отстраняване на евентуални замърсявания.
2. Разглобяване и почистване на горелката, почистване на дюзите, запалителните и йонизиращ електрод, а при необходимост коригиране или подмяна поради износване.
3. Почистване на ламелите на първичния топлообменник.
4. Проверка на налягането в разширителния съд и напомпването му до приблизително 0,8 - 1,2 bar (в зависимост от статичната височина на системата).
5. Проверка на регулирането на газа: номинално натоварване, частично натоварване, при необходимост сравняване със зададените стойности в инструкцията за инсталиране и съответно регулиране.
6. Проверка на възлите,осигуряващи безопасността на работа - датчик за изходящи газове, предпазен вентил (при уредите тип Турбомакс).
7. Проверка на отвеждането на изходящите газове и подаването на въздух за горене, при уредите тип Турбомакс - проверка на здравата сглобка на тръбите за въздух и изходящи газове и на тяхната херметичност, при необходимост - извършване на корекции.
8. Проверка на функциите и правилната настройка на регулиращите уреди (стаен термостат, часовников програматор, централен регулатор, термостатен вентил, термодатчик за постъпателния кръг, термодатчик за топла вода), а при необходимост извършване на пренастройка.
9. При комбинирани устройства (тип VUW и VUI) и по-високи стойности на твърдостта на водата, вторичният топлообменник се проверява за наличност на котлен камък.
10. При допълнителни серпантинни бойлери - проверка на защитния анод.
11. Проверка за сигурност, включваща всички видове проверки за евентуален теч на газ.
12. Протоколиране на извършената техническа профилактика.

Заключителни работи:
Цялостна проверка на уреда, отоплителната инсталация, процеса на произвеждане на топла вода (VUW, при бойлери - превключване и загряване).

Дейности извършвани при провеждане на техническа профилактика на кондензни газови стенни уреди

1. Проверка на системата за въздух/отработени газове за херметичност и закрепване, евентуално коригиране
2. Затваряне на подаването на газта и крановете за поддръжка, изключване на уреда от електрическата мрежа.
3. Демонтаж на термо-компактния модул.
4. Почистване на интегралния кондензационен топлообменник.
5. Проверка на горелката за замърсяване.
6. Монтаж на термо-компактния модул. Смяна на уплътненията.
7. При VUW уреди: Демонтиране на Aqua-сензора, почистване на филтъра на входа на студената вода и монтиране отново на сензора (за това се затваря входния вентил на уреда).
8. Проверка на общото състояние на уреда, отстраняване на общото замърсяване.
9. Проверка на правилното закрепване на електрическите щепселни връзки и съединения.
10. Проверка на предварителното налягане на разширителния съд.
11. Почистване на сифона за конденз.
12. Почистване на системата за отвеждане на конденза на уреда.
13. Отваряне на подаването на газ и на крановете за поддръжка, включване на уреда.
14. Извършване на пробна експлоатация на уреда и на отоплителната система, вкл. и загряването на водата, евентуално обезвъздушаване.
15. Проверка на налягането в системата, при необходимост допълване до приблизително 1,0 - 2,0 bar (в зависимост от статичната височина на системата).
16. Проверка на запалването и работата на горелката.
17. Проверка на уреда за херметичност на системата за отработени газове, топла вода и кондензата на водата.
18. Проверка на настройката на газта на уреда, при необходимост нова настройка.
19. Протоколиране на извършената техническа профилактика.


СЕРВИЗНИТЕ СЛУЖБИ НА VAILLANT СА БЛИЗО ДО ВАС

VAILLANT обръща особено внимание на сервизните услуги за своите клиенти.

“Газкомфорт” , като официален представител на VAILLANT в България е изградила мрежа от сервизни звена, които покриват цялата страна. Вашите запитвания и заявки се обработват във възможно най-кратък срок. Бързината е печеливша - за да може бързо и безпроблемно да се свържете с нас, се обръщайте към централната на “Газкомфорт” на дежурния телефонен номер:

0700 18 600 (на цената на един градски разговор за цялата страна)

или на нашия адрес:

София - 1618
бул. “Цар Борис III” № 251

тел.: (02) 856 50 00
факс: (02) 856 11 00
e-mail: info@gaskomfort.com  
www.gaskomfort.com  
logo

Copyright © 2008 GasKomfort.com        Всички права запазени.


       Линкове        Поверителност